Stadsparochie St. Martinus: Bestuur

Bestuur

Met ingang van 1 januari 2023 is er één kerkbestuur ontstaan voor de 4 kerken in het gebied VenloStad. Elke kerk heeft een "platform", dwz een bestuursgroep bestaande uit 5-6 vrijwilligers die de "oren en ogen"vormen van onze kerkelijke organisatie in de betreffende wijk om voeding te houden en aanspreekpunt kunnen vormen met mensen die behoefte hebben aan bezinning of vanwege ouderdom of ziekte contact verliezen met de omgeving.

Dit kerkbestuur bestaat uit:

  • Deken J. Spee, voorzitter
  • De heer P.Dullaert, vice-voorzitter/secretaris
  • De heer J. Berden, penningmeester
  • Mevr. Th. Kuijer, catechese
  • Mevr. B. Holla, diaconie
  • vacature

Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor goed pastoraat: bij alle besluiten dient dit voorop te staan. Het kerkbestuur zal minimaal zes keer per jaar plenair vergaderen. De deken zit deze vergaderingen voor; hij kan de leiding van de vergadering delegeren aan de vicevoorzitter.

Tijdens de bestuursvergaderingen zullen de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke beleid op met name het terrein van de liturgie, de verkondiging en de parochiële dienstverlening worden vastgesteld. Eveneens zullen kaders worden geformuleerd voor gezamenlijk handelen in de materiële sfeer, zoals op het gebied van personeel en organisatie, financiën en administratie alsmede gebouwen en terreinen, inventaris en kerkelijk kunstbezit.

Elk bestuurslid vormt vanuit zijn/haar discipline een werkoverleg groep met vertegenwoordigers vanuit de parochie platforms. Denk aan een werkgroep pastorale team (gemeenschapsopbouw, diaconie, catechese, het vieren) en verder financiën, kunstschatten, gebouwen & beheer etc. Uitvoerende zaken worden gedelegeerd aan dit werkoverleg.

De (financiële) administratie wordt centraal verzorgd door de Stadsparochie. De inkomsten en uitgaven, alsook bezittingen en schulden worden hier geadministreerd. Noodzakelijke uitgaven voor het onderhoud van monumenten en ander onroerend goed die ontstaan tijdens een begrotingsjaar worden hier beoordeeld, eventueel voorzien van dekking via subsidies en andersoortige bijdragen en vervolgens ter beooordeling en besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.    

 

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.