Zakelijke diensten

Stadsparochie Sint Martinus heeft ANBI-status

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift.  Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de verkrijger worden geregeld. 

Een gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (notariële akte is NIET noodzakelijk)
  • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd; 
  • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
  • de ANBI instelling geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald. Download hier het formulier.

ANBI-status

Sinds 1 janauri 2023 heeft de Stadsparochie St.Martinus een nieuw ANBI nummer én een nieuw SBIN nummer gekregen. daarmee zijn alle ANBI nummers van de oude parochies komen te vervallen.  

ANBI: ROE808                RSIN: 865065767

De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke parochie. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke projecten. Huidige toezeggingen lenen zich uitstekend om omgezet te worden naar een overeenkomst voor een periodieke gift.

IBAN-nummer RK Stadsparochie St. Martinus:  NL32 RABO 0136567622

Fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website: www.berekenhet.nl kan men het fiscale voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel.

Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150 per jaar de moeite lonen.                 

Een éénmalige of periodieke kerkbijdrage (gift) kunt u opgeven bij het invullen van uw formulier “Inkomstenbelasting”. U moet dan eerst het juiste ANBI-nummer invullen. Dan verschijnt automatisch de Stadsparochie Sint Martinus als begunstigde. Het ANBI-nummer is ROE808.

De ANBI status van de Stadsparochie St. Martinus wordt ontleend aan het feit dat zij transparante informatie geeft omtrent haar financiële situatie. kijk ook op https://anbi.nl/anbi-register-belastingdienst/ , Vandaar dat wij onze jaarcijfers publiceren.

Jaarcijfers

               
               
Exploitatierekening over boekjaar 2022 Stadsparochie St. Martinus
               
Opbrengsten:              
Bijdragen parochianen   € 258.479          
Opbrengst uit bezittingen   € 238.334          
Functionele inkomsten   € 9.462          
Incidentele baten  

 ------

         
begraafplaats baten   -------          
               
Totaal Opbrengsten     € 506.275        
               
Kosten:              
Personeelskosten   € 278.513          
Kosten vaste activa zoals              
kerkelijke gebouwen en overig onr.goed   € 269.682          
               
             
Kosten begraafplaatsen   € 0          
Kosten erediensten   € 73.076          
Kosten pastoraat   € 18.149          
Verpl. en vrijwillige bijdragen € 67.445          
Beheerskosten   € 50.849          
Incidentele lasten   € 2.621          
Rentelasten en kosten fundaties        € 12.902          
               
Totaal Kosten:       € 776.747        
             
Exploitatiesaldo     - € 270.472        
               
               
               
               


                                                                                                                                                                                              

 

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.